© Svetainės antraštės paveikslas - Andrius Grigalaitis, iš ciklo „Popieriniai žvilgsniai“, 2008

interstudia

Atmena autoriams

 Atmena autoriams parsisiuntimui – čia>>.

Žurnale Inter-studia humanitatis yra publikuojami originalūs anksčiau niekur neskelbti mokslo straipsniai, kuriuose yra skelbiami autoriaus / -ių atlikti tarpdisciplininiai kultūros, literatūros, antropologijos, meno, filosofijos, socialiniai ir kt. tyrimai, atliepiantys humanitarinę, radikalios ir drąsios teorinės ir metodologinės kritikos bei vaizduotės žurnalo koncepciją. Išsamų tokios koncepcijos nusakymą galite rasti čia>>.

Viena iš žurnalo ypatybių – teminiai numeriai, taigi norėdami pateikti savo straipsnį publikavimui, įsitikinkite, kad jo tema yra tiesiogiai susijusi su sudaromų numerių temomis. Apie sudaromus numerius yra skelbiama žurnalo Inter-studia humanitatis interneto svetainėje interstudia.lt, pirmajame puslapyje.

Redakcijai arba numerio sudarytojui prašome pateikti visiškai parengtą straipsnio elektroninį variantą. Tinkamos straipsnio kalbos – lietuvių, anglų, rusų.

Rekomenduojama straipsnio apimtis − 10−17 puslapių (A4 formatas). Kitokios apimties darbai spausdinami tik išimties tvarka atskiru redaktorių sprendimu.

Reikalavimai straipsnio tekstui:

– teksto šriftas − Times New Roman;

– pagrindinio teksto dydis − 12pt;

– išnašų, literatūros ir šaltinių sąrašo, santraukos teksto dydis − 10pt;

– tarpai tarp teksto eilučių – 1,5;

– visos paraštės – 2 cm;

– lentelės ir paveikslai išdėstomi lapo centre. Lentelės ir paveikslai privalo turėti pavadinimus bei nuorodą į šaltinį, jeigu yra sudaryti, sukurti ne straipsnio autoriaus. Lentelių numeracija ir pavadinimas – dešinėje, viršuje; paveikslėlių numeracija ir pavadinimas – centre, apačioje.

Straipsniai privalo turėti įvadą, dėstomąją dalį (gali būti skiriama į atskirus skyrius bei poskyrius) bei išvadas, taip pat cituotos literatūros sąrašą, šaltinių sąrašą (jei taikoma), santrauką lietuvių bei anglų / vokiečių / prancūzų kalbomis.

Santraukų apimtis – 800-1000 spaudos ženklų. Jeigu straipsnis teikiamas viena iš minėtų užsienio kalbų, jo santraukos atitinkamai turi būti straipsnio originalo kalba bei lietuvių kalba. Santrauka straipsnio originalo kalba pateikiama straipsnio pradžioje, prieš įvadą. Santrauka užsienio kalba pateikiama straipsnio pabaigoje, po literatūros (šaltinių, jei taikoma) sąrašu. Santrauka neturėtų būti vien temos nusakymas, joje glaustai išdėstomi esminiai straipsnio teiginiai ir pateikiami apibendrinimai. Po santraukomis pateikiami pagrindiniai straipsnio žodžiai (pagrindinės sąvokos).

Po straipsnio pavadinimu nurodomas straipsnio autorius(-iai), jo (jų) atstovaujama institucija(-os) bei autoriaus(-ių) el. pašto adresas(-ai).

Reikalavimai citavimui ir literatūros sąrašo sudarymui

Žurnale Inter-studia humanitatis taikoma Harvardo citavimo sistema (Harvard Referencing System). Tekste nuorodos pateikiamos skliausteliuose, nurodžius pavardę, metus bei puslapį (jei reikia) chronologine tvarka (pvz., Butkus 2012: 229; Kavaliauskienė, Drūteikienė 2012). Jeigu cituojamo straipsnio autorių yra daugiau negu du, teksto nuorodoje pateikiamas tik pirmasis iš jų, pridėjus trumpinį „ir kt.“ (lietuviškuose tekstuose) arba „et al.“ (angliškuose tekstuose) (pvz., Denisovas ir kt. 2010). Jeigu tekste minima autoriaus pavardė (lietuviškuose tekstuose – tik jei minima vardininko linksniu), nuorodoje jos galima nenurodyti (pvz., „…A. Jurgutienė (2012: 10–12) teigia…“). Jeigu tais pačiais metais autorius parašė daugiau nei vieną straipsnį ar šaltinį, nuorodose po metų pridedamos raidės pagal lotynišką abėcėlę: a, b, c, d ir t.t. (pvz., Mažeikis 2012a; 2012b).

Šaltinių ir literatūros sąrašas. Šaltinių ir literatūros sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka (kirilica – po lotyniškos) ir pagal metus.

Monografijos citavimo pavyzdys: Mažeikis, G., 2010. Propaganda ir simbolinis mąstymas. Kaunas: VDU leidykla.

– Straipsnio, išspausdinto straipsnių rinkinyje, citavimo pavyzdys: Daugirdas, V., 2007. Kultūros reiškinių difuzija: teritoriniai aspektai. In: Merkienė, I., sud. Rytų Europos kultūra migracijos kontekste. Vilnius: Versus Aureus, 35-48.

– Straipsnio periodiniame leidinyje citavimo pavyzdys: Butkus, V., 2010. Literatūros antropologijos galimybės, arba Soliaristika kaip literatūros antropologijos šaka. Inter-studia humanitatis, 10, 95-104.

– Šaltinio citavimo pavyzdžiai: Daugudis, V., 1959. Aukštadvario piliakalnio archeologinių tyrinėjimų, vestų 1959 metais birželio mėn. 1 d. – rugsėjo mėn. 21 d., ataskaita. LIIR, F. 1, b. 153, arba Valstybės, 1935. Valstybės archeologijos komisijos medžiaga. KPCA, F. 1, ap. 1, b. 25, 264.

– Jei cituojamas leidinys arba šaltinis, kurio autorius nenurodytas arba sunkiai nurodomas, tekste citatoje pateikiamas pirmasis pavadinimo žodis ir metai (pvz., Lietuvių 1987), o literatūros sąraše pirmasis pavadinimo žodis – vietoj autoriaus pavardės (pvz., Lietuvių, 1987. Lietuvių etnogenezė. Vilnius: Mokslas).

– Cituojant interneto šaltinį, nurodomi (jei yra) elektroninio leidinio autoriai, metai, pavadinimas, puslapiai, taip pat nuoroda į šaltinio internetinę prieigą bei autoriaus naudojimosi šaltiniu data (pvz., Beardah, Ch., Baxter, M., 1996. The Archaeological Use of Kernel Density Estimates. Internet Archaeology, 1. Prieiga per internetą: http://intarch.ac.uk/journal/issue1/beardah/ [Žiūrėta 2011 m. sausio 20 d.]).

Komentarai uždrausti.