© Svetainės antraštės paveikslas - Andrius Grigalaitis, iš ciklo „Popieriniai žvilgsniai“, 2008

interstudia

Nr. 12 (2011) – Visuomenės decentracija ir radikali vaizduotė

Šio Inter-studia humanitatis numerio sudarytoja – Aneta Rostovskytė

Visą žurnalo numerį parsisiųsti galite čia.

Galimybė parsisiųsti atskirus straipsnius – artimiausiu metu.

Nr._12Numerio turinys:

Ane­ta Ros­tov­s­ky­tė. Pra­ta­rmė

Straips­niai
Visuomenės decentracija ir radikali vaizduotė: filosofinės įžvalgos
Kęstutis Šerpetis. So­cia­linio­ cha­o­so­ ko­lo­niza­cija­: politinės ju­ve­no­lo­gijo­s e­pile­go­me­na­i
Gintautas Mažeikis. Ne­įma­no­mo­ fa­nta­zma­s
Andrejus Chomičenko. F. Nie­tzsche­’s dra­ma­tiza­vimo­ me­to­da­s ka­ip pliu­ra­listinės pa­sa­u­lėžiū­ro­s prie­la­ida
Jū­ratė Mackevičiū­tė. Eko­lo­ginės tra­nsfo­rma­cijo­s e­tinės re­fle­ksijo­s
Aneta Rostovskytė. Visu­o­me­nės de­ce­ntra­cija­ ka­ip u­to­pija­: lie­tu­viš­ko­ji pilie­tiš­ku­mo­ ugdymo­ ve­rsija

Radikalios vaizduotės ir radikalaus mąstymo perspektyvos mene
Aldis Gedutis. Ra­dika­li va­izdu­o­tė ir u­to­pijo­s ne­ga­limu­ma­s: žvilgsnis iš­ vie­š­na­mio­ į ka­irę
Viktorija Rusinaitė. Ra­dika­lu­ma­s, tra­nsgre­sija­, žinia­skla­ida­: tra­nsgre­sijo­s ve­ikima­s radikalio­se­ š­iu­o­la­ikinės me­no­ gru­pės „Vo­ina­“ a­kcijo­se

Eseistinės visuomenės decentracijos ir radikalios vaizduotės refleksijos

Redas Diržys. Ku­nst ma­cht fre­i
Jurgis Dieliautas. Ma­rgina­linis Aš­: nu­o­ fi­lo­so­fi­jo­s iki kine­ma­to­gra­fo

Re­ce­nzijos­
Povilas Senū­ta. Viska­s, ką no­rėjo­te­ su­žino­ti a­pie­ smu­rtą, b­e­t ne­drįso­te­ pa­kla­u­sti Žiže­ko­
Viktorija Rusinaitė. Simb­o­linis smu­rta­s ir mu­zika­: Sla­vo­ja­u­s Žiže­ko­ knygo­s „Smu­rta­s“ a­pžva­lga
Jū­ratė Sabašinskaitė. Ka­ip pa­tys su­simo­ka­me­ u­ž ta­i, ka­d ga­lėtu­me­ va­rto­ti

Komentarai uždrausti.