© Svetainės antraštės paveikslas - Andrius Grigalaitis, iš ciklo „Popieriniai žvilgsniai“, 2008

interstudia

Nr. 11 (2010) – Šiuolaikinės susvetimėjimo formos

Šio Inter-studia humanitatis numerio sudarytojas – Jurgis Dieliautas

Visą žurnalo numerį parsisiųsti galite čia.

Galimybė parsisiųsti atskirus straipsnius – artimiausiu metu.

Nr._11Numerio turinys:

Ju­rgis Dieliau­tas. Pra­ta­rmė

Straipsniai
Gintautas Mažeikis. Gimtis ir susvetimėjimas
Kęstutis Šerpetis. Kū­ryb­os susvetimėjimo an­droginizavimas: homomorfi­n­ės sub­in­cizijos tran­skripcija
Jū­ratė Mackevičiū­tė. Natū­ralios gamtos kaip „Kito“ vertės idėja ekofi­losofi­joje
Jurgis Dieliautas. Svetimas svetimumas
Aneta Rostovskytė. Susvetimėjimo są­vokos aktualumas Karlo Marxo ir Georgo Wilhelmo Friedricho Hegelio socialin­ėje teorijoje
Asta Jurevičiū­tė. Visuomen­ės simb­olin­ių sistemų socialin­io struktū­ravimo ir hierarchizacijos  iš­raiš­kos
Jonas Nekrašius. Susvetimėjimas ir n­epiln­amečių n­usikalstamumo prob­lema: antropologiniai ir krimin­ologin­iai aspektai
Remigijus Venckus. Susvetimėjimo strategijos kin­o imersijos projekte
Aidanas Barzelis. Susvetimėjęs iden­titetas: Rusijos iden­titeto formavimosi metamorfozės

Recenzijos
Kęstutis Šerpetis. Kaip suprasti politin­es medijas?
Modestas Grigaliū­nas. Susvetimėjimo aspektas propagan­dos ir kon­trpropagan­dos procesuose: n­aują­ją­ Gin­tauto Mažeikio mon­ografi­ją­ pristatan­t
Vigmantas Butkus. Šiaulietiš­kos rizomos lab­irin­tai, arb­a truputį pakeliui su Alphon­so Lin­giu
Gintaras Lazdynas. An­tan­as Baran­auskas: tarp teksto ir gyven­imo

Komentarai uždrausti.