© Svetainės antraštės paveikslas - Andrius Grigalaitis, iš ciklo „Popieriniai žvilgsniai“, 2008

interstudia

Nr. 10 (2010) – Saulė pasaulio kultūrose

Šio Inter-studia humanitatis numerio sudarytojas – doc. dr. Vigmantas Butkus

Visą žurnalo numerį parsisiųsti galite čia.

Galimybė parsisiųsti atskirus straipsnius – artimiausiu metu.

Nr._10Numerio turinys:

Vig­man­tas Bu­tku­s. Pra­ta­rmė

Straipsn­iai
So­liarinės-energetinės sa­vivokos žymenys
Gin­tautas Mažeikis. Giordano Bruno ir Georges’o Bataille: saulės ekstatika
Kęstutis Šerpetis. Soliarinė autotrofi­ja uchronijų diskurse: nuo Platono iki Platonovo

Sa­u­lės ir so­liaristikos konfigūracijos litera­tū­roje
Loreta Mačian­skaitė. Saulės fi­gū­ros reikš­mė Antano Škėmos kū­ryb­oje
Ольга Сенькане.Концепция солнца в поэме Райниса Ave so­l­!
Iren­a Baliulė. Sa­ulė lietuvių sovietinėje normatyvinėje literatū­roje
Gin­taras Lazdyn­as. Tarp viduramžių ir naujųjų laikų, arb­a kada „užtekės Lietuvai laimės saulutė“ (Julijonas Lindė-Dob­ilas)
Vigman­tas Butkus. Literatū­ros antropologijos galimyb­ės, arb­a Soliaristika kaip literatū­ros antropologijos š­aka

Sa­ulė ir „Sa­ulės miestas“ Šia­u­lia­i
Jurgis Dieliautas. Saulės patyrimas Šiauliuose
Jon­as Nekrašius. Šiaulių ir Saulės vardas istoriniuose š­altiniuose

Recen­zijos

Ern­esta Jukn­ytė. Vizualumo skliaustai: viena poetinės regimyb­ės vizija (Manfredas Žvirgždas, Re­gimybės a­tsp­indžia­i: vizua­lumo p­oe­tika­ Alfonso Nykos-Niliū­no kū­ryboje­)
Min­daugas Grigaitis. Klaidū­s vaikš­čiojimai painiais psichės lab­irintais (Rima Pociū­tė, Psichės istorijos: šiuola­ikinia­i lie­tuvių ra­šytoja­i p­sichoa­na­lizės konte­kste­)
Dalia Jakaitė. Literatū­ros etika: tarp jausmo ir įsipareigojimo (Martha C. Nussb­aum, Me­ilės p­a­žinima­s: fi­losofi­jos ir lite­ra­tū­ros a­p­ybra­ižos, vertė Aivaras Stepukonis)
Vigman­tas Butkus. Froidistinė (post)drama (Hans-Thies Lehmann, Po­stdr­a­mi­n­i­s tea­tr­a­s, vertė Jū­ratė Pieslytė)

Komentarai uždrausti.