© Svetainės antraštės paveikslas - Andrius Grigalaitis, iš ciklo „Popieriniai žvilgsniai“, 2008

interstudia

Nr. 8 (2009) – Siaubo antropologija

Šio Inter-studia humanitatis numerio sudarytoja – Asta Jurevičiūtė

Visą žurnalo numerį parsisiųsti galite čia.

Galimybė parsisiųsti atskirus straipsnius – artimiausiu metu.

Nr._8Numerio turinys:

As­ta Ju­re­vi­či­ū­tė. Pratarmė

S t r a i p sn­i a i
Si­au­bas­: fi­lo­s­o­fi­ni­ai­ ak­ce­ntai­
Gin­tau­tas Maže­ik­is. Apvalan­tis siaub­as kaip prelimin­ari įtikin­ėjimo priemon­ė
Kęstu­tis Še­rpe­tis. Paš­aukimo dialektika: eg­zisten­cin­ė baimė vs metafi­zin­is siaub­as
An­e­ta Ro­sto­v­sk­y­tė. Tarp tikrovės paslėpties ir eg­zisten­cin­io siaub­o

Si­au­bas ­i­r s­o­ci­o­k­u­ltū­ri­nės­ antro­po­lo­gi­jo­s­ k­o­nte­k­s­tai­
Asta Ju­re­v­ičiū­tė. Siaub­o an­tropolog­ijos demaskavimas: istorijos, kurias pasakoja an­tropolog­ai
Jo­n­as Ne­k­rašiu­s. Šokis su kaulais, arb­a siaub­as kelion­ėje
Je­k­ate­rin­a Lav­rin­e­c. Tran­zitin­ės vietos kaip n­erimo zon­a ir žaidimų aikš­telė

Si­au­bo­ e­s­te­ti­k­a: fo­to­grafi­ja, k­i­nas­, li­te­ratū­ra
Ju­rgis Die­liau­tas. Siaub­o iš­raiš­kos: kelios rescen­den­tin­ės variacijos
Re­migiju­s Ve­n­ck­u­s. Psichoan­alitin­is kin­o sean­sas ir susitikimas su vaiduokliu
Jo­lita Jan­u­šk­e­v­ičiū­tė. Literatū­rin­is Jean­o Gen­eto veidrodis

Re­ c e­ n­z i j o s
Gin­taras Laz­dy­n­as. XX amžiaus literatū­ros teorijos, arb­a kodėl Derrida ir Gadameris nesusiš­n­ekėjo (XX am­žiaus lite­ratū­ros te­orijos. Vadovė­lis aukš­tų­jų­ m­okyklų­ fi­lologijos specialybė­s stude­n­tam­s, sudarė Auš­ra Jurg­utienė)
Au­šra Ju­rgu­tie­n­ė. Šeš­iolika paskaitų apie lietuvių literatū­ros kritiką (Viktorija Daujoty­tė, Lie­tuvių­ lite­ratū­ros kritika. Akade­m­in­io kurso paskaitos)

Komentarai uždrausti.