© Svetainės antraštės paveikslas - Andrius Grigalaitis, iš ciklo „Popieriniai žvilgsniai“, 2008

interstudia

Nr. 7 (2008) – Pelkė lietuvių kultūroje

Šio Inter-studia humanitatis numerio sudarytojai – doc. dr. Vigmantas Butkus ir Rūta Stankuvienė

Visą žurnalo numerį parsisiųsti galite čia.

Galimybė parsisiųsti atskirus straipsnius – artimiausiu metu.

Nr._7Numerio turinys:

Vig­man­tas Butkus, Rū­ta Stan­kuvie­n­ė. Pratarmė

S t r a i p sn­i a i
Pel­kė: gam­to­ty­ri­ni­s po­ži­ū­ri­s
Min­dau­gas Lapel­ė. Dzūkijos nacionalinio parko pelkės ir jų svarb­a b­iologinės įvairovės išsaugojimui
An­dreju­s Gaidamavičiu­s, Au­driu­s Al­iu­ko­n­is. Girutiškio gamtos rezervato augalijos raida vėlyvajame ledynmetyje ir holocene
Gin­tau­tas Kibirkš­tis. Šienapjūtės Čepkeliuose praeityje

Pel­kė: fi­l­o­so­fi­ni­s-ku­l­tū­ro­l­o­gi­ni­s po­ži­ū­ri­s
Kęstu­tis Šerpetis. Pelkės geš­taltas kaip tautinio kosmoso m­etaphy­si­s: apostazijos inversija
Ju­rgis Diel­iau­tas. Pelkės rizoma: gyvenimas Šiauliuose

Pel­kė: fi­l­o­l­o­gi­ni­s po­ži­ū­ri­s
On­a Laima Gu­dzin­evičiū­tė, Ligita My­ko­l­aitien­ė. PELKĖ: keletas kalb­inių aspektų
Rū­ta Stan­ku­vien­ė. Pelkės sukūrimo aspektai etiologinėje sakmėje
Kęstu­tis Gu­dman­tas. „Miš­kų ir pelkių kraš­tas“. Keletas pastab­ų apie
Lietuvos įvaizdį XIII–XVII a. raš­tijoje
Virgin­ija Bal­sevičiū­tė-Šl­ekien­ė. Pelkė lietuvių poezijoje
Džiu­l­jeta Masku­l­iū­n­ien­ė. Pelkė lietuvių vaikų pažintinėje literatūroje

In­drė Žakevičien­ė. Ekokritikos pelkynai: atgal į gamtą?
Iren­a Bal­iu­l­ė, Sil­vija Baran­au­skien­ė. Moteriš­koji vandens simb­olika Jolitos Skablauskaitės knygoje „Liūnsargių moteris“
Dan­gu­o­l­ė Šakavičiū­tė. Pelkės semantika angažuotuose tekstuose

R e c en­z i j o­ s
Co­l­l­o­qu­i­a, nr. 16–20 (Dal­ia Jakaitė)
Nerija Putinaitė, Nenu­trū­ku­si­ sty­ga: pri­si­tai­ky­m­as i­r pasi­pri­eš­i­ni­m­as so­vi­etų Li­etu­vo­je, 2007 (Kęstu­tis Šerpetis)
Virginijus Kinčinaitis, Au­di­o­vi­zu­al­i­nės ku­l­tū­ro­s ko­n/tekstai­, 2007 (Gin­tau­tas Mažeikis)

Iš­ k ro­ n­i ko­ s
On­a Dan­u­tė Kl­u­mby­tė. Kas b­uvo gražu ir b­rangu ir ko iš­mokė gyvenimas (su­tru­m­pi­nta jubili­eji­nė 80-m­eči­o­ kal­ba, pasaky­ta Ši­au­l­i­ų u­ni­versi­teto­ Hu­m­ani­tari­ni­am­e faku­l­tete)
Neriju­s Brazau­skas. Akmenų jėga (api­e Ši­au­l­i­ų u­ni­versi­teto­ Hu­m­ani­tari­ni­o­ faku­l­teto­ konferenci­ją „Akm­u­o­ ku­l­tū­ro­je“)
Inter-stu­di­a hu­m­ani­tati­s leidiniai

Komentarai uždrausti.