© Svetainės antraštės paveikslas - Andrius Grigalaitis, iš ciklo „Popieriniai žvilgsniai“, 2008

interstudia

Nr. 6 (2008) – Postmoderni antropologija

Šio Inter-studia humanitatis numerio sudarytojas – Jurgis Dieliautas

Visą žurnalo numerį parsisiųsti galite čia.

Galimybė parsisiųsti atskirus straipsnius – artimiausiu metu.

Nr._6Numerio turinys:

Ju­rgis Dieliau­tas.  Pratarmė
Gintautas Maže­ik­is. Galios meistro š­altin­iai
Auridas Gajausk­as. „Etn­ografi­n­io autoriteto“ kritika (pastab­os apie Jameso Cliffordo ir Erico Wolfo tyrinėjimus)
Kęstutis Še­rpe­tis. An­tropologin­ės kultū­ros kreatyvumas chaosmoso evoliucijos kontekste
Jurgis Die­liautas. Alphon­so Lin­gio egzisten­cin­ė antropologija
Asta Jure­vičiūtė. Vaidyb­in­ių fi­lmų perspektyva vizualin­ės an­tropologijos (re)kon­strukcijose
Ie­va Jusio­nytė. Man­o gen­tis ir aš­: refleksyvios an­tropologijos spąstuose
Jo­nas Ne­k­rašius. Šiauliečių portretas pagal sen­ąją fotografi­ją (xx a. Šiaulių miesto
gyven­tojų istorin­ė ir an­tropologin­ė charakteristika pagal sen­ąją fotografi­ją)
Re­migijus Ve­nck­us. Nevizualus videomen­as
Arūnas Uo­gintas. Ėriuko skerdimo men­as
Ramutis Karmalavičius. Apie meta/fun­kcion­alias „ob­jektyvaus poetiš­kumo“ prieigas xx a. pirmosios pusės Lietuvoje

Komentarai uždrausti.