© Svetainės antraštės paveikslas - Andrius Grigalaitis, iš ciklo „Popieriniai žvilgsniai“, 2008

interstudia

Nr. 4 (2007) – Kaltė kaip kultūros fenomenas

Šio Inter-studia humanitatis numerio sudarytojas – doc. dr. Vigmantas Butkus

Visą žurnalo numerį parsisiųsti galite čia.

Galimybė parsisiųsti atskirus straipsnius – artimiausiu metu.

Nr._4Numerio turinys:

Vigmantas Butkus. Pratarmė

S t r a i p s n i a i

Kaltės daugveidystė: filosofinė, antropologinė, sociologinė,  kultūrologinė
Gintautas Mažžeikis. Socialinis dalyvavimas ir subjekto interpeliacijos teorijos apribojimai
Kęstutis ŠŠerpetis. Kaltės ir gėdos abdukcija lietuvišškame mentalitete: kenozio mitemos recepcija
Vladimiras Trimailovas. Asmens atsakomybės problema indeterminizmo bei determinizmo dilemos kontekste
Jurgis Dieliautas. Kaltės temporalumas
Tomas Butvilas. Apie mirties kaip kaltosios ir kaltintojos retrospekcijas
Ramutis Karmalavičius. (Ne)pakaltinamumo indeksacijos Lietuvoje

Kaltė ir jos įvaizdijimas
Rasa Pranskūnienė. Kaltės (ne)aktualumas (post)modernioje kultūroje
Deivida Vandzinskaitė. Vizualinė kaltės politika
Auridas Gajauskas. Kinas apie Kristų. ŽŽvilgsnis išš tikėjimo filosofijos
perspektyvos

Istorijos ir istorikų (ne)kaltybės
Dangiras Mačiulis. Inteligentų „kaltės“ tarpukario Lietuvoje
Valdemaras Klumbys. (Ne)kaltųjų iešškojimas. Kova dėl sovietmečio praeities bei užžmarššties
Aurelijus Gieda. Filosofinės istorikų nekaltybės įveikos modusai

Teisė ir politika, kaltė ir nekaltumas
Jonas Nekraššius. Teisė į gynybą, kaltė ir nekaltumo prezumpcija
Vytenis Rimkus. Nuosprendis kaip meno kūrinys

Literatūrinė kaltės refleksija
Viktorija Vaitkevičiūtė-Verbickienė. Kūno kaltė LDK Baroko pamoksluose (Skarga, Daukšša, Sirvydas)
Dalia Jakaitė. Nusikalstamumo „metafizika“ Alfonso Nykos-Niliūno dienoraščiuose
Juldita Nagliuvienė. Fausto apologija 1945-–1949 m. kaltės klausimo
Debatuose

P u b l i k a c i j o s
Vytenis Rimkus. Kaltės spalvos. Dokumentų komentarai
1951 m. rugs&jo m&n. 14–15 d. Ryt#-Sibiro geležinkelio
Linijinio ruožo teismo nuosprendis (fotokopija)

R e c e n z i j o s
Maurice Merleau-Ponty, Akis ir dvasia (vertė Arūnas Sverdiolas), 2005
(Giedrė ŠŠmitienė)
Gintautas Mažžeikis, Filosofinės antropologijos pragmatika ir analitika, 2005
(Jonas Rušškus)
Viktorija Daujotytė, Mažžoji lyrikos teorija, 2005
(Dalia Jakaitė)
Pranas Gražžys, XIX amžiaus rusų romanas, d. 1–2, 2001-–2004
(Danutė Klumbytė)

Iš š k r o n i k o s
Bronius Prėskienis. Jubiliejinė 75-mečio kalba, pasakyta ŠŠiaulių universiteto Humanitariniame fakultete

Komentarai uždrausti.